αποδυνάμωση δικαιώματος

αποδυνάμωση δικαιώματος
Η μερική ή ολική ανάλωση ενός δικαιώματος επειδή δεν έχει ασκηθεί, ανεξάρτητα προς την εξαφάνιση του δικαιώματος εξαιτίας παραγραφής ή αποσβεστικής προθεσμίας. Σε περίπτωση α.δ. που κρίνεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, η μεταγενέστερη άσκηση αυτού του δικαιώματος αποκρούεται με τη γενική ένσταση δόλου. Αυτό μπορεί να συμβεί, π.χ., στην περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τόκων όταν έχει παρεμβληθεί απουσία ζήτησης των τόκων ή όταν o δανειστής έχει αποδεχτεί χωρίς επιφύλαξη μειωμένο ποσοστό τόκου σε σχέση προς εκείνο που είχε αρχικά συμφωνηθεί. Ο ελληνικός Αστικός Κώδικας δεν αναφέρει την α.δ. ως ιδιαίτερη περίπτωση απόσβεσης της ενοχής.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • γαιοκτησία — Η ιδιοκτησία, κατοχή και χρήση της γης από συγκεκριμένους, διαφορετικούς σε κάθε περίπτωση φορείς: γένος, βασιλιά, ιερατείο, κοινότητα, άτομο. Το δικαίωμα κατοχής και χρήσης της γης δεν πρέπει να συγχέεται με το δικαίωμα ιδιοκτησίας της γης. Στην …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Συνταγματική Ιστορία — Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύντομη ανασκόπηση Το σύνταγμα είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου με τους οποίους ρυθμίζεται η συγκρότηση και η άσκηση της κρατικής εξουσίας. Επομένως, η συνταγματική ιστορία είναι η ιστορία της κρατικής… …   Dictionary of Greek

  • Λουδοβίκος — I (γαλλ. Luis, γερμ. Ludwig). Όνομα τεσσάρων αυτοκρατόρων της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του Γερμανικού έθνους. 1. Λ. Α’, ο Ευσεβής ή Αγαθός (γερμ. Ludwig der Fromme, γαλλ. Louis le Pieux ή Louis le Debonnaire, Σασενέιγ, Ακουιτανία 778 –… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”